Kształcenie doktorantów z niepełnosprawnościami

Podstawy prawne nowego systemu kształcenia doktorantów

Naczelnym aktem prawnym regulującym zagadnienie kształcenia doktorantów jest Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2018 roku. Ustawa ta ze względu na swoje znaczenie i zakres zmian które wprowadziła, zwana jest również „Konstytucją dla nauki”.

Poprzez wprowadzenie tej ustawy, również system kształcenia doktorantów naukowej został gruntownie zmieniony. Studia doktoranckie w dotychczasowym modelu organizacji systemu kształcenia wyższego zwane studiami trzeciego stopnia zostały zastąpione kształceniem w nowo powołanych do życia Szkołach doktorskich (lub w trybie eksternistycznym). W celu zagwarantowania najwyższego poziomu kształcenia powiązano możliwość tworzenia szkół doktorskich z kategorią naukową jednostki prowadzącej - może ją prowadzić podmiot prowadzący działalność naukową w co najmniej dwóch dyscyplinach naukowych z kategorią A+, A albo B+. Szczegółowe warunki związane z kształceniem w szkołach doktorskich oraz uzyskaniem stopnia doktora określa Senat lub Rada Naukowa jednostki.

Książki ułożone jedna na drugiej, przy czym książka na samej górze jest otwarta.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu na zasadach określonych przez senat albo radę naukową jednostki. Wyniki konkursu są jawne.

Kształcenie w szkole doktoranckiej

Kształcenie doktorantów trwa od 6 do 8 semestrów. W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia doktorantowi wyznacza się promotora lub promotorów. Kształcenie jest prowadzone na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego. Program kształcenia ustala Senat albo Rada Naukowa. Program kształcenia może przewidywać odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, w wymiarze nieprzekraczającym 60 godzin dydaktycznych rocznie.

Warunki finansowe

Ustawa wprowadza również dwie bardzo ważne z punktu widzenia studentów szkół doktorskich rozwiązania: kształcenie w szkołach doktoranckich jest bezpłatne oraz każdy uczestnik studiów doktoranckich otrzyma stypendium.

Dwóch mężczyzn pochyla się nad książkami, trzymając w ręki ołówki. Na zdjęciu nie widać twarzy mężczyzn.Rozprawa doktorska

Finalnym efektem nauki w szkole doktorskiej jest przedstawienie i  obrona rozprawy doktorskiej. Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej. Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej albo oryginalne dokonanie artystyczne.

Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, na przykład w formie monografii naukowej, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej.

Przykłady szkół doktorskich

Informacji na temat szkół doktorskich należy poszukiwać na oficjalnych stronach domowych szkół wyższych czy innych instytucji spełniających ustawowe wymogi niezbędne do tworzenia szkół doktorskich.

Przykładowo, na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie utworzono 3 szkoły doktorskie (na podstawie Zarządzenia Nr 20/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia szkół doktorskich w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

Kliknij i przeczytaj więcej

  • Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych;
  • Szkoła Doktorska Nauk Społecznych;
  • Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

W zakładce ,,Szkoły doktorskie'' dla każdej ze szkół znajdują się informacje min. o dyscyplinach w których odbywać będzie się kształcenie młodych naukowców oraz władzach szkoły doktorskiej.

Kliknij i przeczytaj więcej

Szczegółowe regulacje dotyczące funkcjonowania szkół doktorskich znajdują się w Regulaminach szkół, które dostępne są w zakładce Akty prawne

Kliknij i przeczytaj więcej

Osoby zainteresowane kształceniem się w szkole doktorskiej znajda tam wszystkie niezbędne informacje regulujące funkcjonowanie szkoły takie jak na przykład, zakres obowiązków Dyrektora Szkoły Doktorskiej Rady Szkoły Doktorskiej, opis kształcenia w Szkole Doktorskiej, prawa i obowiązki doktorantów oraz wiele innych ważnych informacji.

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony