ABC przygotowania wniosku projektowego

Dzięki pięciu głównym funduszom Unii Europejskiej:

 • Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego (EFRR);
   
 • Europejskiemu Funduszowi Społecznemu (EFS);
   
 • Funduszowi Spójności (FS);
   
 • Europejskiemu Funduszowi Rolnemu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW);
   
 • Europejskiemu Funduszowi Morskiemu i Rybackiemu (EFMR);

istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie inwestycji z wielu różnych dziedzin.

Stos dokumentów spiętych spinaczami i ułożonych jedne na drugich.Jaki zakres finansowania obejmują poszczególne fundusze?

Pula każdego z wymienionych programów finansowych przeznaczona jest na potrzeby realizacji zadań z dedykowanego obszaru, i tak np. EFS zapewnia pomoc na rzecz szerokopojętego wyrównania szans, m.in edukacji, zatrudnienia czy zwalczania ubóstwa.

Żeby móc ubiegać się o dofinansowanie, konieczne jest złożenie wniosku, w którym zostanie opisany projekt, wymagający dotacji.

Przygotowanie projektu wiąże się z określeniem:

 • celu, pokrywającego się z tym jaki przewiduje dany fundusz;
   
 • zadań prowadzących do realizacji celu;
   
 • harmonogramu działań;
   
 • budżetu przewidzianego na realizację przedsięwzięcia.

Zbliżenie dłoni mężczyzny trzymającego w rękach dokumenty. Wokół znajduje się wiele innych dokumentów.

Zadania projektu

Ważnym jest, by zadania zaplanowane w projekcie, były ze sobą logicznie powiązane, w taki sposób,  żeby odpowiadały potrzebom danej grupy docelowej dla której przewidziany jest projekt.

Zadania będące przedmiotem realizacji projektu powinny być określone krótko i łatwo nawiązywać do grupy docelowej oraz celu projektu.

Niezbędne jest także określenie terminu realizacji każdego z zadań. Należy więc cały projekt dokładnie zaplanować,

Harmonogram zadań

Punkt ten może okazać się bardzo pomocny przy pisaniu projektu, gdyż pozwala prześledzić konkretne jego etapy, dzięki czemu wnioskodawca może przekonać się, czy prawidłowo zaplanował poszczególne zadania w czasie.

Budżet projektu

Ta część projektu, to zestawienie kosztów związanych z realizacją danego przedsięwzięcia. Koszty te dzielą się na:

 • kwalifikowalne - które są niezbędne do realizacji danego projektu i zostały uznane przez instytucję udzielającą wsparcia finansowego za podlegające dofinansowaniu;
   
 • niekwalifikowalne - które ponosi projektodawca w związku z realizacją projektu, a które instytucja udzielająca wsparcia nie bierze pod uwagę przy szacowania poziomu dofinansowania.

 

 

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony