Rodzaje przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwem nazywamy wszelkie jednostki gospodarcze, które oferują dobra lub świadczą usługi. Ich głównym celem jest osiąganie zysku przez zaspokajanie różnorakich potrzeb konsumentów. Jeśli chodzi o perspektywę finansową - wzrost wartości rynkowej w średnim i długim okresie z korzyścią dla jego właścicieli.

Widok z góry na stół, na którym leżą dokumenty, kalendarz i laptop. Mężczyzna w okularach objaśnia coś wskazując długopisem na wykres.Podstawowe podziały przedsiębiorstw stosuje się ze względu na takie kryteria jak:

 • wielkość przedsiębiorstwa

średnie - zatrudniające średniorocznie w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych od 50 do 249 pracowników oraz osiągające roczny obrót nieprzekraczający równowartości 50 milionów euro, lub sumy aktywów bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 43 milionów euro;
 

małe - zatrudniające średniorocznie w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych od 10 do 49 pracowników oraz osiągające roczny obrót nieprzekraczający równowartości 10 milionów euro lub sumy aktywów bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 10 milionów euro;
 

mikro - zatrudniające średniorocznie w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych do 9 pracowników oraz osiągające roczny obrót nieprzekraczający równowartości 2 milionów euro lub sumy aktywów bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 2 milionów euro;
 

duże – pozostałe.

 • charakter prowadzonej działalności

  produkcyjne - wytwarzające dobra materialne, przedsiębiorstwa przemysłowe, rolne, budowlane;

  handlowe - oferujące handel detaliczny i hurtowy;

  usługowe - świadczące różnorakie usługi tj. finansowe, gastronomiczne, turystyczne, zdrowotne, komunalne, kulturalne i wiele innych.
   
 • prawo gospodarcze
   
 • forma własności

Spotkanie biznesowe - kilkoro kobiet i mężczyzn siedzi w sali rozmawiając.

Według formy własności wyróżniamy:

Przedsiębiorstwa państwowe w których wyróżnić można dwie podgrupy:

 • przedsiębiorstwa, do których nie stosuje się przepisów ustaw o przedsiębiorstwach, ale ustawy tworzące te przedsiębiorstwa i normujące w sposób odrębny ich działalność np. Poczta Polska;
   
 • przedsiębiorstwa działające na zasadach ogólnych – podległe MON, Ministrowi Finansów itp.

Spółdzielnie – dobrowolne zrzeszenie, które w interesie swoich członków prowadzi działalność gospodarczą:

 • użytkowników, np. mieszkaniowe;
   
 • wytwórców, np. rolnicze, produkcyjne, inwalidów.

Spółki – podmioty gospodarki działające na podstawie umowy, na mocy której wspólnicy zobowiązują się do prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka dysponuje majątkiem, który podzielić można na: fundusz z wkładów, fundusz udziałowy, fundusz zasobowy. Spółki dzielimy na spółki cywilne, osobowe i kapitałowe.

 • cywilne – forma przedsiębiorstwa oparta na współdziałaniu osób fizycznych, jej podstawą jest umowa między nimi;
   
 • osobowe – spółki, które nie posiadają osobowości prawnej. Biorą udział w obrocie ze względu na przyznanie im przez prawo niektórych cech osoby prawnej. Zaliczamy do nich: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową oraz spółkę komandytowo-akcyjną;
   
 • kapitałowe – spółki, które są osobami prawnymi w pełnym tego słowa znaczeniu. Mogą one we własnym imieniu nabywać prawa czy zaciągać zobowiązania, być pozywane przed sądem lub pozywać. Zaliczamy do nich: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki handlowe, spółki akcyjne.

Przedsiębiorstwa indywidualne (jednoosobowe) – prowadzą swoją działalność z zachowaniem wytycznych ustawy o prawie do działalności gospodarczej prowadzonej przez jedną osobę, bez konieczności zatrudniania pracowników.

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony