Staże dla osób z niepełnosprawnością

Staż to nabycie przez osobę skierowaną przez Powiatowy Urząd Pracy (PUP) umiejętności praktycznych do wykorzystania w pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z Pracodawcą (organizatorem stażu). Odbywa się on na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Pracodawcą według programu określonego w umowie.

Staże w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością:Młoda dziewczyna pisze na tablicy a w lewej dłoni trzyma tableta. W tle widać siedzące osoby.

 • osoba niepełnosprawna która nabywa status osoby bezrobotnej - staż jest finansowany ze środków Funduszu Pracy

Kliknij i pobierz plik

 • osoba niepełnosprawna która nabywa status poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu – staż jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Kliknij i pobierz plik

Organizatorem stażu może być:

 • pracodawca, tj. podmiot zatrudniający co najmniej jednego pracownika w oparciu umowy o pracę;
 • organizacja pozarządowa; 
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące i prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 hektary przeliczeniowe;
 • przedsiębiorca niezatrudniający pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców.

Obowiązki organizatora stażu:

 • zapoznanie bezrobotnego z programem stażu;
 • zapoznanie bezrobotnego z jego obowiązkami i uprawnieniami;
 • zapewnienie bezrobotnemu bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników;
 • przeszkolenie bezrobotnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznanie go z obowiązującym regulaminem pracy;
 • zapewnienie bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 • przestrzeganie dobowej i tygodniowej normy czasu pracy - czas pracy osoby odbywającej staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo w pięciodniowym tygodniu pracy.

Mężczyzna i dwie kobiety rozmawiają o projekcie. Jedna z kobiet wskazuje coś palcem.Stażysta będący osobą niepełnosprawną zaliczaną do stopnia znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności może pracować 7 godzin na dobę, 35 godzin tygodniowo w pięciodniowym tygodniu pracy. Bezrobotni nie mogą odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych.

Stażyście od pracodawcy przysługuje odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej. Zapewnienie stażyście na zasadach przewidzianych dla pracowników bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych. Niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności stażysty oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu stażowego.

Po zakończeniu stażu pracodawca jest zobligowany do wystawienia stażyście – bezrobotnemu opinii zawierającej informacje o zadaniach realizowanych oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych, pozyskanych w trakcie stażu. U organizatora stażu, będącego pracodawcą staż mogą odbywać bezrobotni w liczbie nie przekraczającej liczby pracowników zatrudnionych w danej jednostce. Natomiast u organizatora stażu, który nie jest pracodawcą staż może odbywać tylko jedna osoba bezrobotna.

Osoba bezrobotna nie może odbywać ponownie staż u tego samego organizatora, na tym samym stanowisku pracy na którym wcześniej odbywała staż, przygotowanie zawodowe. Osobą uprawnioną do odbywania stażu są osoby bezrobotne, dla których ustalono drugi profil pomocy (zgodnie z ustawą a dnia 20 kwietnia 2004 r.) o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy[1].

Czas trwania stażu u osoby bezrobotnej, która nie ukończyła 30 lat i dla której ustalono drugi profil pomocy - staż jest przyznawany od 3 do 12 miesięcy. W momencie ustalenia drugiego profilu pomocy u osoby powyżej 30 lat staż jest przyznawany od 3 do 6 miesięcy. Bezrobotnemu na okres odbywania stażu, zostaje przyznane stypendium wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych[2]. Od stypendium stażowego są odprowadzane składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Bezrobotnemu, odbywającemu staż pracodawca zobowiązany jest do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest zobowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu. Składanie wniosków na staż odbywa się bezpośrednio w urzędzie pracy w kancelarii ogólnej.

 

[1] Dz. U. z 2017 r poz. 1065 z późn. zm.

[2] Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U. z 2019 r poz.1482, art. 72 ust. 1 pkt 1.

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony