Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Instytut utworzono w 1953 r. w Warszawie z przekształcenia Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego. Do 1992 r. jednostka nosiła nazwę Instytutu Historii Kultury Materialnej.Obecnie prowadzone są tam badania naukowe z zakresu archeologii, etnologii i historii kultury materialnej. Działalność naukowa instytutu ma na celu integrację dyscyplin z zakresu wiedzy o dziejach i społeczeństwie. Instytut zajmuje się m.in. opisywaniem i interpretacją zabytków oraz pozyskiwaniem nowych źródeł archeologicznych i etnograficznych.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Badań Literackich PAN

Instytut powołano w 1948 r. jako jedną z pierwszych placówek Polskiej Akademii Nauk. Początkowo podlegał on Ministerstwu Oświaty, następnie Ministerstwu Szkół Wyższych i Nauki. Podstawową dziedziną badań prowadzonych w Instytucie jest historia literatury polskiej, w tym także problemy kultury literackiej i świadomości literackiej na przestrzeni wieków. Struktura Instytutu obejmuje pracownie badawcze, Centrum Informacji Literaturoznawczej oraz zespoły edytorskie i redakcyjne. Siedziba Instytutu mieści się w Pałacu Staszica w Warszawie.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Utworzony w 1956 r. Instytut ma na celu prowadzenie zaawansowanych badań w zakresie filozofii i socjologii. Zajmuje się także zagadnieniami z zakresu etyki biznesu, życia gospodarczego czy gospodarki i zarządzania. Oprócz działalności naukowej Instytut prowadzi działalność edukacyjną, wydawniczą oraz popularyzatorską.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

Instytut został utworzony w 1953 r. z inicjatywy Tadeusza Manteuffla, historyka średniowiecznego. Instytut prowadzi badania nad historią ziem polskich od średniowiecza po XX w., a także nad wybranymi problemami historii powszechnej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Europy Środkowej i Wschodniej. Zajmuje się również naukami pomocniczymi, jak na przykład heraldyka. Pod wydawnictwem Instytutu ukazuje się także trzynaście czasopism naukowych. Obecnie Instytut ma swoje placówki w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Toruniu.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN

Instytut powstał w 1954 r. z połączenia Zakładu Historii Nauki z Pracownią Dziejów Oświaty. Prowadzone są tam badania z zakresu historii nauki, w tym nauk społecznych, ścisłych i technicznych oraz historii oświaty.

Głównym zadaniem Instytutu była edycja Dzieł wszystkich Mikołaja Kopernika, a także prace nad syntezą Historii nauki polskiej autorstwa Bogdana Suchodolskiego. Obecnie prace te są kontynuowane. Rozpoczęły się także prace dotyczące edycji osiemnastowiecznych materiałów Komisji Edukacji Narodowej, które wpisane zostały na listę światowego dziedzictwa przez UNESCO.

W skład Instytutu wchodzą: Zakład Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki oraz Zakład Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji. Instytut posiada także bibliotekę naukową i własne wydawnictwo.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Języka Polskiego PAN

Instytut ten utworzono w 1973 r. Jest on placówką naukowo-badawcza zajmująca się badaniem języka polskiego używanego zarówno współcześnie, jak i w wiekach dawniejszych. Instytut wydaje obszerne kolekcje słowników oraz innych oryginalnych zasobów, które publikowane są na stronie internetowej Instytutu.Ponadto prowadzone są badania z zakresu geografii lingwistycznej, wnoszące wkład do międzynarodowych projektów Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego i Atlasu języków Europy. Główna siedziba instytutu mieści się w Krakowie, gdzie znajduje się większość pracowni.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

Instytut powstał w 2010 r. z połączenia dwóch niezwykle zasłużonych dla polskiej nauki placówek badawczych – Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN oraz Zakładu Krajów Pozaeuropejskich PAN.

Działania instytutu skupiają się w pięciu zakładach, prowadzących studia nad Starożytnymi Kulturami Egiptu i Bliskiego Wschodu, klasycznymi Kulturami Śródziemnomorskimi, historycznymi i współczesnymi cywilizacjami Islamu, Azji i Afryki.

Z ramienia instytutu prowadzone są wieloaspektowe badania m.in. studia nad procesami globalizacji i dialogu międzykulturowego, studia językoznawcze, religioznawcze i kulturoznawcze oraz badania archeologiczne w wybranych krajach bliskowschodnich.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

Instytut powstał w 1980 r. Do jego zadań należy prowadzenie badań naukowych w dziedzinie teorii ekonomii i analiz gospodarczych, upowszechnianie wiedzy ekonomiczneji propagowanie polskiej myśli naukowej za granicą. Działania prowadzone są w następujących dziedzinach:

 • Teorii ekonomii
 • Polityki gospodarczej
 • Analiz, prognoz i studiów strategicznych, dotyczących gospodarki polskiej
 • Analiz gospodarki światowej i integracji europejskiej z uwzględnieniem ich wpływu na rozwój gospodarki Polski

Badania wykonywane w Instytucie obejmują również analizę wyników działalności pięciuset największych polskich przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego oraz usług („Lista 500”).Instytut wykonuje także ekspertyzy na zlecenie instytucji rządowych i pozarządowych.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Nauk Prawnych PAN

Instytut powstał w 1956 r. z dwóch istniejących zakładów: Zakładu Kryminologii i Zakładu Nauk Prawnych PAN. Obecnie jest to jedna z najważniejszych placówek Polskiej Akademii Nauk. W jej skład wchodzi dwanaście zakładów, których obszar działania obejmuje prawo międzynarodowe, europejskie oraz krajowe. Jednostka pełni funkcję koordynującą i jednoczącą badania w zakresie nauk prawnych zarówno z perspektywy teoretycznej, jak również z uwagi na związki z praktyką prawniczą. Głównym celem instytutu jest prowadzenie działań, służących funkcjonowaniu demokratycznego państwa.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Psychologii PAN

Instytut utworzono w 1980 r. jako Zakład Psychologii PAN. W 1989 r. uzyskał on status Instytutu. Działalność naukowa Instytutu dotyczy psychologii:

 • Decyzji
 • Ekonomicznej
 • Międzykulturowej
 • Politycznej
 • Psychofizjologii i kognitywistyki
 • Psycholingwistyki
 • Psychologii Zwierząt
 • Różnic Indywidualnych
 • Społecznej
 • Stresu i psychologii społeczności

Dodatkowo w instytucie prowadzone są badania na polu biznesu, orzecznictwa sądowego, polityki edukacyjnej, obronnej, społecznej i zdrowotnej.

W instytucie istnieje Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej i Psychofizjologii, gdzie tworzy się przestrzeń do badania interakcji międzyludzkich oraz człowiek-maszyna w generowanych komputerowo trójwymiarowych środowiskach wirtualnych (VR). Prowadzi się m. in. badania nad interakcjami człowiek – maszyna oraz badania nad interakcjami człowieka z robotami (zarówno humanoidalnymi robotami społecznymi jak i robotami użytkowymi).

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Instytut powstał w 1971 r. i zajmuje się wieloaspektową problematyką wiejską. Jednostka dzieli się na pięć zakładów, zajmujących się ekonomią, socjologią, antropologią i kulturą wsi i rolnictwa oraz strategią rozwoju i integracją europejską.

Instytut posiada logo HR Excellence in Research, przyznawane przez Komisję Europejską. Granty uzyskane przez pracowników Instytutu finansują m.in.: Narodowe Centrum Nauki, Komisja Europejska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Slawistyki PAN

Instytut funkcjonuje od 1954 roku i jest jednostką naukową, prowadzącą badania w dziedzinie językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, etnologii i socjologii.

Badania prowadzone są w następujących obszarach:

 • Kulturowe dziedzictwo Słowiańszczyzny. Badania diachroniczne
 • Tożsamości narodowe i regionalne Słowian (mity, idee, pamięć zbiorowa)
 • Wielokulturowość, kontakty i pogranicza językowo-kulturowe. Mniejszości (językowe, etniczne, religijne)
 • Językowy obraz świata
 • Slawistyczne językoznawstwo synchroniczne: badania konfrontatywne, semantyka, kognitywizm, lingwistyka korpusowa
 • Badania slawistyczne na świecie. Slawistyczna informacja naukowa.

Instytut wchodzi w skład międzynarodowych Konsorcjów DARIAH-PL oraz CLARIN-ERIC, mających na celu utworzenie europejskiego wielojęzycznego banku terminologicznego oraz wielojęzycznych baz pamięci tłumaczeniowych.

Instytut posługuje się znakiem HR Excellence in Research, który przyznawany jest przez Komisję Europejską instytucjom, zapewniającym naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Studiów Politycznych PAN

Instytut utworzono w 1990 r. w celu prowadzenia badań ad społeczeństwami postkomunistycznymi, problematyką transformacji ustrojowej i procesami społeczno-gospodarczymi zachodzącymi w krajach sąsiadujących z Polską. W 2004 roku w instytucie utworzono Zakład Europeistyki, zajmujący się aspektami przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Obecnie ośrodek zajmuje się badaniami nad polityką i historią najnowszą. Głównym celem Instytutu są studia nad zmianami społecznymi i politycznymi w XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem relacji Wschód-Zachód.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Sztuki PAN

Instytut powstał w 1949 r. w Warszawie jako Państwowy Instytut Sztuki. Do głównych zadań instytutu należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego. 

Instytut posiada jedną z największych w Europie kolekcję materiałów archiwalnych. Obecnie realizuje projekt CADIS, mający na celu stworzenie i wdrożenie systemu informatycznego, umożliwiającego digitalizację historycznych materiałów dźwiękowych i fotografii w celu zachowania ich w postaci cyfrowej.

Kliknij i przeczytaj więcej

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony