Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii

Jednostka została utworzona w 2006 r. Jej głównym zadaniem jest kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów związanych z wodą oraz koordynowanie prac instytucji zajmujących się ekohydrologią. Ośrodek prowadzi badania nad rozwojem biotechnologii ekohydrologicznych na skalę międzynarodową w ramach Międzynarodowego Programu Hydrologicznego UNESCO i projektów Komisji Europejskiej. Ponadto podejmuje działania w kierunku poprawy świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Siedziba centrum znajduje się w Łodzi. Jest to jeden z dwóch ośrodków pod kierownictwem UNESCO w Polsce.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

Instytut utworzony w 1968 r. w Lublinie zatrudnia około 100 osób. Kadra naukowa instytutu zajmuje się badaniem właściwości fizycznych materiałów oraz procesów istotnych dla środowiska przyrodniczego, zrównoważonej produkcji rolniczej i przetwórstwa płodów rolnych. Prowadzone badania wykorzystują wiedzę z fizyki, fizykochemii i biologii do rozwiązywania aktualnych problemów rolnictwa. Ośrodek współpracuje także ze środowiskiem gospodarczym i samorządowym pod kątem zrównoważonego wykorzystania zasobów rolniczych oraz tworzenia regionalnej i światowej biogospodarki.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Instytut założono w 1957 r. Prowadzone są w nim różnorodne badania z zakresu biologii molekularnej, biochemii, biofizyki, genomiki, proteomiki, transkryptomiki. Dozadańinstytutu należy wprowadzanie programów badawczych, które umożliwią rozwiązywanie problemów z dziedzin biomedycyny, ochrony środowiska i produkcji żywności.

W 2000 r. ośrodek został uznany jako Centrum Doskonałości UE w dziedzinie biologii molekularnej na podstawie międzynarodowego konkursu. Instytut Uczestnicząc w 31 projektach programu UE jest najważniejszym beneficjentem unijnych projektów spośród wszstkich instytutów PAN. Obecnie instytut uczestniczy w 3 projektach unijnych oraz 2 projektach COST.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Instytut założono w 1918 r. i obecnie jest on największym nieuniwersyteckim centrum badań biologicznych w Polsce. Ośrodek prowadzi badania w dziedzinach biologii molekularnej i komórkowej, biochemii oraz neurobiologii. Jest także jedyną placówką naukową w Polsce, gdzie badania w dziedzinie neurobiologii prowadzi się na wszystkich poziomach - od molekularnego po systemowy. Prowadzone badania skupiają się przede wszystkim na problematyce związanej  z ochroną zdrowia i poprawą życia społeczeństwa. Ich celem jest opracowanie nowych metod wczesnego rozpoznawania chorób lub umożliwienie zastosowania  terapii opartych na nowych substancjach leczniczych lub testach psychologicznych.

Ze względu na wysoki poziom prowadzonych prac, instytut plasuje się w europejskiej czołówce placówek biologicznych. Obecnie prowadzone jest 130 zadań badawczych we współpracy z jednostkami naukowymi z 28 krajów.Instytut otrzymał Kartę Erasmusa, został również wielokrotnie wyróżniony i nagrodzony, m.in. otrzymał znak HR Excellence in Research oraz Medal Pro Masovia.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

Instytut założono w 1952 r.Do 2010 roku funkcjonował on jako Zakład Badania Ssaków PAN.Siedziba instytutu znajduje się w Białowieży. Ośrodek prowadzi badania o charakterze poznawczym w zakresie ssaków europejskich ekosystemów lądowych. Wyniki prowadzonych badań znajdują zastosowanie w ochronie przyrody i zarządzaniu populacjami zwierząt. Od 2003 roku Zakład posiada status Centrum Doskonałości Unii Europejskiej.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

Instytut funkcjonuje od 1953 r., a swoją siedzibę ma w Krakowie. Instytut uczestniczy w wieloaspektowych badaniach flor z całego świata. W jego zasobach znajduje się największa w kraju kolekcja botaniczna, licząca około 1,5 mln jednostek. Wśród najnowszych kierunków badawczych instytutu są badania genetyczne roślin. Działalność badawcza ośrodka odbywa się w ramach kilkudziesięciu grantów krajowych (MNiSW, NCN, NCBiR) oraz licznych projektów międzynarodowych (m. in. Programy Ramowe UE, Norweski Mechanizm Finansowy, Polsko-Szwajcarski Program Badawczy, Sieć Doskonałości EDIT).

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut założono w 1969 r. Jego siedziba mieści się w Poznaniu. W obrębie instytutu funkcjonuje 30 zakładów naukowych oraz 10 pracowni specjalistycznych. Instytut prowadzi interdyscyplinarne badania na styku trzech nauk: chemii, biologii i informatyki. Wspólnie z Instytutem Informatyki Politechniki Poznańskiej, Instytut utworzył Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki. W roku 2011 instytut wraz z Wydziałem Biologii UAM utworzył Poznańskie Konsorcjum RNA, które w roku 2014 na okres 5 lat uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, nadawany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

Instytut założono w 1933 r. w Kórniku. Ośrodek prowadzi interdyscyplinarne badania w zakresie biologii drzew i krzewów na wszystkich poziomach ich organizacji. Jednym z zadań instytutu jest współpraca z Lasami Państwowymi, pozwalająca na rozwijanie nowoczesnego leśnictwa. Ośrodek zajmuje się także kształtowaniem świadomości ekologicznej w społeczeństwie. Do Instytutu należy Arboretum Kórnickie, którego założenie datowane jest na drugą połowę XVIII wieku.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk

Instytut powołano w 1955 r. Głównym celem ośrodka było prowadzenie badań nad fizjologią, żywieniem i endokrynologią zwierząt gospodarskich. Obecnie instytut prowadzi badania w zakresie fizjologii żywienia zwierząt, metabolizmu i wykorzystania składników pokarmowych oraz substancji zawartych w paszach, a także w dziedzinie endokrynologii wzrostu, rozwoju i rozrodu zwierząt gospodarskich.

Instytut podzielony jest na 3 zakłady oraz laboratorium:

 • Zakład Żywienia Zwierząt;
   
 • Zakład Fizjologii Zwierząt;
   
 • Zakład Inżynierii Genetycznej;
   
 • Laboratorium Dużych Modeli Zwierzęcych.

W obrębie Zakładu Żywienia Zwierząt funkcjonuje dodatkowo Laboratorium Analizy Bariery Ochronnej Przewodu Pokarmowego.

Siedziba instytutu mieści się w Jabłonnej koło Warszawy.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN

Instytut jest kontynuacją Zakładu Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, powołanego w 1956 r. Badania naukowe w instytucie ukierunkowano na problematykę z zakresu fizjologii roślin, ze szczególnym uwzględnieniem roślin uprawnych. Prowadzone są badania w następujących grupach tematycznych:

 • zastosowanie biotechnologii do doskonalenia roślin uprawnych;
   
 • mechanizmy regulacji rozwoju roślin;
   
 • rola stresów środowiskowych w produktywności roślin.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

Początki instytutu sięgają Zakładu Hodowli Doświadczalnej Zwierząt, który został utworzony przez Polską Akademię Nauk w 1955 roku z siedzibą w Jastrzębcu koło Warszawy. Tematyka badań naukowych skupia się na następujących obszarach:

 • genetyka molekularna zwierząt;
   
 • genomika (genomika funkcjonalna);
   
 • cytogenetyka;
   
 • bioróżnorodność zwierząt domowych i dzikich;
   
 • rozród i embriologia;
   
 • biotechnologia i biotechniki zarodka;
   
 • biochemia i fizjologia zwierząt;
   
 • zachowanie się zwierząt;
   
 • fizjologia stresu;
   
 • etologia;
   
 • genetyka populacji.

Ośrodek prowadzi obecnie współpracę z blisko czterdziestoma zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Został również wyróżniony znakiem HR Excellence In Research. Dwukrotnie w 2016 i 2017 r. pracownicy instytutuzostali nagrodzeni Nagrodą im. Prof. Chomczyńskiego.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

Instytut został założony w 1954r. z siedzibą w Poznaniu. Ośrodek stanowi ważne centrum naukowe w dziedzinie badań genetycznych i molekularnych roślin uprawnych. Profil działalności badawczej instytutu opiera się na następujących dziedzinach:

 • genomika;
   
 • cytogenetyka;
   
 • biotechnologia;
   
 • kultury in vitro;
   
 • odporność roślin na stresy;
   
 • biometria;
   
 • bioinformatyka.

Obecnie w instytucie realizowane są liczne projekty badawcze, które finansowane są przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), a także w ramach Wieloletniego Programu Rządowego.

Od 2014 r. instytut posługuje się logo HR Excellence in Research.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Instytut powstał na bazie Zakładu Ochrony Przyrody PAN utworzonego w 1953 r. Siedziba placówki mieści się w Krakowie. Instytut prowadzi badania naukowe mające na celu badanie flory, fauny i ekosystemów naturalnych oraz opracowanie strategii ich ochrony.

Do instytutu należą dwie placówki terenowe. Centrum Badań i Ochrony Roślin Górskich znajduje się w Zakopanem i zajmuje się ochroną ex situ rzadkich, zagrożonych i ginących gatunków roślin górskich, gromadzeniem zbiorów i dokumentacji naukowej dotyczącej Tatr i Podtatrza, prowadzi także Górski Ogród Botaniczny. Drugą placówką jest Biologiczno-Rybacka Stacja Terenowa w Brzączowicach nieopodal Krakowa.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk

Instytut założony w 1952 r. z siedzibą w Warszawie zajmuje się badaniami z zakresu paleontologii. W skład instytutu wchodzą dwa zakłady: Zakład Paleobiologii Środowiskowej i Zakład Paleobiologii Ewolucyjnej. Instytut przeprowadził liczne wyprawy badawcze, m.in. do Kazachstanu, Mongolii, na Spitsbergen i Antarktykę. Obecnie instytut prowadzi szesnaście projektów finansowanych przez NCN oraz trzy projekty międzynarodowe.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk

Ośrodek istniejący od 1952 r. zajmuje się badaniami pasożytów występujących u ludzi i zwierząt w Polsce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pasożyty ważne ze względów gospodarczych i zdrowotnych. Obecnie Instytut jest specjalistyczną placówką, nie mającą w kraju swojego odpowiednika, prowadzącą kompleksowe interdyscyplinarne badania. Decyzją Ministra Nauki, Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w latach 2002-2007 Instytut został uznany jako Centrum Doskonałości w Parazytologii dla Europy Centralnej i Wschodniej.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

Instytut rozpoczął działalność 1 kwietnia 1988 roku, początkowo jako Centrum Agrotechnologii i Weterynarii PAN. Siedziba instytutu znajduje się w Olsztynie. Jednostka prowadzi badania w dziedzinach nauk rolniczych, weterynaryjnych oraz biologicznych. Wyniki badań mają zastosowanie w przemyśle spożywczym, przetwórczym, w hodowli zwierząt, a także w medycynie weterynaryjnej i ludzkiej. W skład instytutu wchodzi 13 zakładów:

 • Zakład Biologii Gamet i Zarodka;
   
 • Zakład Biosensorów;
   
 • Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności;
   
 • Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności;
   
 • Zakład Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności;
   
 • Zakład Biologicznych Funkcji Żywności;
   
 • Zakład Profilaktyki Chorób Metabolicznych;
   
 • Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka;
   
 • Zakład Mechanizmów Działania Hormonów;
   
 • Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu;
   
 • Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu;
 •  
 • Zakład Lokalnych Regulacji Fizjologicznych;
   
 • Zakład Ochrony Bioróżnorodności.

Ponadto instytut został wyróżniony znakiem HR Excellence in Research.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

Instytut jest prawdopodobnie najstarszą placówką badawczą Polskiej Akademii Nauk, działającą bez przerwy w tym samym miejscu, a jego początki sięgają 1865 r. Podstawową działalnością Instytutu jest prowadzenie badań naukowych nad ewolucją i bioróżnorodnością zwierząt współcześnie żyjących oraz kopalnych.

Integralną częścią Instytutu jest Muzeum Przyrodnicze ISEZ PAN. Na terenie Muzeum zorganizowano kilkadziesiąt wystaw okresowych, również przy współpracy z zagranicznymi muzeami m.in. z Francji, Szwajcarii, Ukrainy i Niemiec. Muzeum przygotowało ponad 40 wystaw wyjazdowych w Polsce oraz kilkanaście konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych.

Należące do Instytutu zbiory naukowe liczą ponad 1,7 miliona, bardzo często unikalnych, okazów bezkręgowców i kręgowców zarówno kopalnych jak i współczesnych.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk

Instytut powstał w 1979 r. jako Zakład Biologii Rolnej PAN. W ośrodku prowadzone są interdyscyplinarne badania z zakresu biologii, inżynierii i ochrony środowiska, nauk leśnych i kształtowania środowiska.

Jednym z najważniejszych zadań instytutu jest prowadzenie badań nad środowiskiem przyrodniczym, będącym pod wpływem działalności człowieka, a także prognozowanie zmian zachodzących w skali całego krajobrazu. Wyniki badań prowadzonych w instytucie mają stanowić istotny wkład do kształtowania globalnych zasad zrównoważonego rozwoju.

Instytut współpracuje na szeroką skalę z licznymi jednostkami naukowymi w kraju i za granicą, takimi jak: Poczdamski Instytut Badań nad Konsekwencjami Klimatu, Uniwersytet w Utrechcie (Holandia) i w Bernie (Szwajcaria), Norweski Instytut Meteorologiczny, a także z Międzynarodową Asocjacją Nauk Hydrologicznych (IAHS), Międzyrządowym Panelem d.s. Zmian Klimatu (IPCC), UNESCO, INTECOL i in.

Kliknij i przeczytaj więcej

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony