Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

Ośrodek powstał w 1978 r. i jest on najważniejszym w Polsce instytutem naukowym, prowadzącym badania obserwacyjne i teoretyczne z zakresu astronomii i astrofizyki. Jego siedziba mieści się w Warszawie na Skierkach. Instytut ma również swój oddział w Toruniu.

Pracownicy Centrum są uczestnikami ważnych międzynarodowych projektów obserwacyjnych. Realizują również projekt badawczy SOLARIS, polegający na poszukiwaniu pozasłonecznych układów planetarnych, który jest finansowany m.in. przez EuropeanResearchCouncil.

Na szeroką skalę prowadzona jest współpraca z zagranicznymi instytucjami naukowymi, m.in. Uniwersytet Stanforda, Uniwersytet Harvarda (Cambridge, USA), Institutd'Astrophysique (Paryż), Institute of Space and Astronautical Science (Japonia).

Kliknij i przeczytaj więcej

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

Instytut powołano w 1976 r. Od 1991 r. współpracuje on z Europejską Agencją Kosmiczną. Centrum uczestniczy projektach o skali globalnej, a najważniejsze z nich to. GMES (Global Monitoring for Environment and Security, obecnie Copernicus) i Galileo – europejski system nawigacji.

Sześć głównych kierunków badawczych CBK stanowią:

 • fizyka Słońca (oddział we Wrocławiu);
   
 • badanie planet i małych ciał Układu Słonecznego;
   
 • fizyka przestrzeni międzyplanetarnej i astrofizyka;
   
 • fizyka plazmy;
   
 • geodezja planetarna i geodynamika;
   
 • obserwacje Ziemi.

Działalność centrum polega również na udziale w misjach kosmicznych i programach badawczych, rozwoju technologii kosmicznych, czy też współpracy z agencjami kosmicznymi Rosji, Chin, Indii, Japonii oraz ESA i NASA. Pracownicy centrum są także zaangażowani do zespołów eksperckich podczas prac Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Kliknij i przeczytaj więcej

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

Instytut utworzony w 1972 r. z siedzibą w Łodzi specjalizuje się w badaniach z zakresu nauk chemicznych, w tym chemii organicznej, chemii bioorganicznej oraz chemii i fizyki polimerów, ze szczególnym naciskiem na rozwijanie zaawansowanych materiałów, zarówno nisko- jak i wysokocząsteczkowych. Instytut dysponuje niewielką halą produkcyjną, w której wytwarzane są syntezy związków chemicznych na zamówienie w skali ćwierć- i półprzemysłowej.

Badania przeprowadzane w instytucie realizowane są we współpracy z przemysłem krajowym i międzynarodowym. Instytut zajmuje się także działalnością konsultacyjno-usługową, polegającą na wydawaniu porad i ekspertyz oraz wykonywaniu analiz chemicznych i fizycznych z użyciem specjalistycznej aparatury.

Kliknij i przeczytaj więcej

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut powstał w 1980 r. w Warszawie. Jest to jeden z najmniejszych acz najprężniej działających instytutów naukowych PAN.

Prowadzone badania obejmują zagadnienia z zakresu fizyki teoretycznej, astrofizyki i kosmologii. Dotychczasowy dorobek pracowników naukowych centrum obejmuje ponad 2000 prac, publikowanych w większości w wiodących na świecie naukowych czasopismach fizycznych. Ponadto kadra naukowa otrzymuje liczne nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia naukowe.

Placówka współpracuje z wieloma instytucjami zagranicznymi – głównie europejskimi i amerykańskimi, czego efektem są liczne wspólnie opracowane publikacje naukowe.

W 1993 r. centrum przyczyniło się do utworzenia Szkoły Nauk Ścisłych – pierwszej niepaństwowej uczelni wyższej. Jeden z profesorów instytutu była także pomysłodawcą utworzenia Centrum Naukowego "Kopernik" - pierwszego polskiego eksploratorium badawczego. 

Kliknij i przeczytaj więcej

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

Instytut utworzono w 2007 r. w wyniku połączenia Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu i Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach - dwóch placówek Polskiej Akademii Nauk, które od lat prowadziły systematyczne prace nad wytwarzaniem i właściwościami materiałów makrocząsteczkowych - polimerowych i węglowych.

Efekty prac instytutu maja zastosowanie w biotechnologii, mikrotechnologii, ochronie środowiska i w ochronie zdrowia. Instytut realizuje liczne projekty badawcze finansowane przez Unię Europejską oraz MNiSW, NCN czy NCBiR.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Ośrodek utworzono w 1955 r. w Warszawie jako pierwszy instytut chemiczny PAN. Działalność placówki skupia się wokół aktualnych problemów fizykochemii. Obecnie w instytucie realizowane są liczne projekty finansowane przez MniSW, Unię Europejską, NCBiR i FNP. Ponadto instytut jest członkiem licznych międzynarodowych i krajowych sieci naukowych. Efekty działalności naukowej instytutu zostały wielokrotnie nagrodzone w kraju i na świecie.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut utworzono w 1964 r. Jego siedziba mieści się w Warszawie. W placówce funkcjonują cztery nowoczesne laboratoria specjalistyczne w tym jedno unikalne w skali światowej. Obecnie w ośrodku realizowane jest około 50 grantów oraz kilka dużych projektów finansowanych ze środków strukturalnych. 

Instytut został wyróżniony znakiem HR Excellence in Research.

Obecnie Instytut wraz z pięcioma innymi instytutami PAN organizuje interdyscyplinarną Szkołę Doktorską.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Instytut został powołany w 1953 r. Prowadzone są w nim badania z zakresu fizyki ciała stałego oraz fizyki atomowej i cząsteczkowej. Projekty realizowane są dzięki finansowaniu m.in. MniSW oraz Unii Europejskiej. W ostatnich latach instytut rozpoczął działalność badawczą w najnowszych dziedzinach fizyki takich jak spintronika, nanotechnologia i biofizyka.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Instytut utworzono w 1955 r. w Krakowie. Główne kierunki jego działalności skupiają się wokół zagadnień z zakresu astrofizyki i fizyki jądrowej oraz badań interdyscyplinarnych. Częścią instytutu jest Centrum Cyklotronowe „Bronowice” - unikalny w skali europejskiej ośrodek zajmujący się terapią protonową nowotworów.

Instytut jest członkiem Krakowskiego Konsorcjum Naukowego „Materia - Energia - Przyszłość”.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Instytut istnieje od 1975 r. i ma swoją siedzibę w Poznaniu.

Działalność naukowa instytutu skupia się na badaniach właściwości fizycznych i chemicznych  materiałów magnetycznych, dielektrycznych i nadprzewodzących. Efekty badań pozwalają na stworzenie materiałów o określonych własnościach fizycznych, a co za tym idzie konstrukcji nowego typu urządzeń technicznych.

Efektem działalności instytutu są rokroczne liczne publikacje artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz wystąpienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Instytut został wyróżniony medalem Polskiej Akademii Nauk za „szczególne zasługi dla rozwoju nauki polskiej i światowej, związane ze społeczną rolą nauki”.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Ośrodek utworzono w 1953 r. w Warszawie. Działalność instytutu ma na celu badanie i monitorowanie procesów geofizycznych. Prowadzone są badania z następujących dziedzin:

 • sejsmologia;
   
 • sejsmiczne badania litosfery;
   
 • geofizyka teoretyczna;
   
 • magnetyzn;
   
 • badania polarne i morskie;
   
 • hydrologia i hydrodynamika;
   
 • fizyka atmosfery.

Dane geofizyczne gromadzone są w dziesięciu obserwatoriach na terenie kraju oraz w Stacji Polarnej na Spitsbergenie. Instytut jest członkiem Centrum Badań Ziemi i Planet - GeoPlanet.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

Instytut utworzono w 1968 r. Jego działalność dotyczy katalizy oraz  chemii fizycznej zjawisk zachodzących w układach powierzchniowych typu ciało stałe/gaz, ciecz/gaz i ciało stałe/ciecz. Prace naukowe prowadzone w instytucie  łaczą  podstawy teoretyczne z badaniami eksperymentalnymi i wdrożeniowymi, które mogą zostać zastosowane do usprawnienia procesów technologicznych.

W Instytucie funkcjonuje 14 niezależnych grup badawczych i trzy samodzielne laboratoria. Instytut wchodzi w skład Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. Mariana Smoluchowskiego „Materia - Energia - Przyszłość”. Ośrodek realizuje liczne programy finansowane przez CBiR, Unię Europejską, FNP, MniSW oraz NCN.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

Instytut powstał w 1948 r. jako Państwowy Instytut Matematyczny. Wówczas powołano w nim Grupę Aparatów Matematycznych, co jest uznawane za początek informatyki w Polsce. Główna siedziba instytutu mieści się w Warszawie, ponadto posiada sześć oddziałów w innych miastach Polski.

W skład instytutu wchodzą także mniejsze jednostki. Są to: Centrum Banacha, Ośrodek Badawczo - Konferencyjny w Będlewie, Centrum Zastosowań Matematyki oraz Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych. Instytut został wyróżniony znakiem HR Excellence in Research.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

Ośrodek utworzono w 1956 r. Jednym z podstawowych kierunków działalności instytutu jest określanie pochodzenia minerałów, skał i wód podziemnych. Główna siedziba instytutu mieści się w Warszawie, ponadto istnieje Ośrodek Badawczy oraz Muzeum Geologiczne w Krakowie, które prowadzi ekspozycje oraz opracowuje i udostępnia do badań archiwa zawierające cenne zbiory geologiczne. Instytut realizuje obecnie liczne projekty badawcze, zarządza Laboratorium Uranowo -Torowym, i dysponuje 7 zespołami badawczymi.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

Instytut powołano w 1966 r., a jego siedziba mieści się we Wrocławiu. Ośrodek zajmuje się badaniem fizykochemicznych struktur ciała stałego oraz jej wpływu na własności fizyczne, chemiczne i spektroskopowe, ze szczególnym naciskiem położonym na badania w niskich temperaturach. W skład instytutu wchodzi sześć oddziałów oraz jedno laboratorium.

Ośrodek każdego roku organizuje spotkania i konferencje naukowe o charakterze krajowym lub międzynarodowym. Placówka została wyróżniona znakiem HR Excellence in Research.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Instytut powołano w 1983 r. jako następcę Stacji Morskiej w Sopocie, istniejącej od 1953 r. Głównym zadaniem instytutu jest prowadzenia badań środowiska morskiego oraz zdobywanie wiedzy na temat zjawiska i procesów w nim zachodzących. Badania prowadzone są na Morzu Bałtyckim oraz w obszarze Arktyki Europejskiej.

Instytut jest członkiem licznych organizacji krajowych i międzynarodowych, realizuje także projekty finansowane m.in. przez NCBiR, NCN, MniSW, Unię Europejską i inne podmioty.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Instytut, znany również jako "Unipress", został powołany w 1972 r. Jego misją jest zastosowanie metod wysokociśnieniowych do badań podstawowych oraz rozwój technologii opartych na wysokich ciśnieniach.Na bazie technologii opracowanych w instytucie powstały liczne przedsiębiorstwa, takie jak np. CynelUnipress, HydronUnipress, KD Unipress, Wacer Ltd. iTopGaN Ltd.

Ośrodek otrzymał dwa tytuły Centrum Doskonałości, przyznawane przez Komisję Europejską. Ponadto jest zaangażowane w liczne projekty 5. i 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej oraz w projektach NATO.

Siedziba instytutu znajduje się w dwóch lokalizacjach w Warszawie, ponadto instytut posiada laboratoria i centrum konferencyjne w Celestynowie.

Kliknij i przeczytaj więcej

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony