Nabór doktorantów

Nie wszyscy, którzy chcieliby posługiwać się w przyszłości stopniem doktora nauk, mogą to zrobić. W każdej szkole doktorskiej powołanej na konkretnej uczelni są wyznaczone limity miejsc. O ilości miejsc informuje Rektor, czyli najważniejsza osoba na uczelni. Liczba miejsc nie jest zbyt duża. Wybranie najlepszych spośród wszystkich kandydatów, ma być właśnie sposobem na podniesienie jakości prac doktorskich. W każdej ze szkół doktorskich, istnieje specjalny regulamin dotyczący rekrutacji, czyli naboru do szkół doktorskich.

Studenci siedzący w auli podczas wykładu. Pierwszym warunkiem opisanym w regulaminie rekrutacji do szkoły doktorskiej jest posiadanie tytułu magistra, magistra/inżyniera lub równorzędny. Przez równorzędny rozumiemy na przykład dyplom uczelni zagranicznej. Jej absolwenci mogą w Polsce ubiegać się o przyjęcie do szkoły doktorskiej. Kandydat sam wybiera szkołę doktorską, zaznaczając także dyscyplinę naukową lub artystyczną. Rekrutacja ma charakter konkursu. Wybierani są najlepsi spośród wszystkich osób ubiegających się o przyjęcie. Kandydat składa komplet dokumentów spośród których najważniejszym jest wykaz dotychczasowego dorobku naukowego. Należy pokazać i udowodnić, że jest się na odpowiednim poziomie naukowym i w efekcie jest się w stanie sprostać wymaganiom szkoły doktorskiej.

Inne dokumenty wymagane od kandydata to:

  • podanie;
  • dokumenty potwierdzające uzyskanie magisterium;
  • życiorys naukowy;
  • opinię o predyspozycji kandydata do pracy naukowej, wydaną przez doktora habilitowanego lub profesora;
  • koncepcję rozprawy doktorskiej;
  • dodatkowo, kandydat może złożyć inne dokumenty, potwierdzające jego dorobek naukowy, które nie są wymienione wcześniej.

Kandydatami do szkół doktorskich mogą być także cudzoziemcy. Warunki jakie muszą wypełnić kandydaci z zagranicy, opisane są w innym niż ogólny rozporządzeniu. W celu zapoznania się z tymi warunkami należy otworzyć stronę

Kliknij i przeczytaj więcej

Młoda, uśmiechnięta studentka, ubrana w biały żakiet, stoi w bibliotece i trzyma w rękach kilka ksiażek.Oceniającym wszystkie wnioski o przyjęcie zajmuje się specjalna komisja powołana przez władze uczelni. To do tej komisji należy ocena dorobku kandydata wystawiona w postaci punktów. Komisja ustala ranking kandydatów w oparciu o przyznane punkty. Komisja także rekomenduje lub nie Rektorowi danego kandydata. Pracami komisji kieruje specjalnie do tego powołany Pełnomocnik Rektora. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły doktorskiej, istnieje możliwość uczestnictwa asystenta osoby niepełnosprawnej, czy tłumacza języka migowego. Można też zmienić całkowicie sposób rozmowy kwalifikacyjnej. Należy jednak poinformować o tym Pełnomocnika Rektora, na 7 dni przed rozmowa kwalifikacyjną.  O przyjęciu, bądź odmowie przyjęcia decyduje Rektor.

Postepowanie rekrutacyjne ma dwa etapy. Istnieją drobne różnice pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami. Poniżej przedstawiony jest przykład dwóch etapów szkoły doktorskiej w dyscyplinie filozofii, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauki o kulturze i religii.

Podczas pierwszego etapu oceniane są:

- koncepcja pracy doktorskiej – za to można otrzymać maksymalnie 30 punktów;

- dotychczasowy dorobek naukowy kandydata – za to można otrzymać maksymalnie 30 punktów.

Do drugiego etapu dopuszczani są tylko ci kandydaci, którzy otrzymali minimum 35 punktów.

Drugim etapem jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydat może uzyskać 40 punktów. Łącznie, maksymalnie każdy z kandydatów może uzyskać 100 punktów.

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony