Przewody doktorskie

W myśl nowej Konstytucji dla Nauki,

Kliknij i przeczytaj więcej

która obowiązuje w Polsce od 2019 roku, nie ma już przewodów doktorskich. Cały proces przygotowywania rozprawy ( inaczej dysertacji naukowej), jak już wspomniano, nazywa się postepowaniem w sprawie nadania stopnia doktora.

Ponieważ większość z przyszłych doktorów nauk musi uczęszczać do szkoły doktorskiej, to cały proces uzyskania stopnia doktora, jest realizowany w danej szkole. Według najnowszych rozporządzeń i ustaw, to przede wszystkim promotor odpowiada za kontrolę i postęp prac doktoranta. Na osobie promotora ciąży wiele zadań. Nie tylko merytoryczna i metodyczna pomoc doktorantowi w przygotowywaniu swojej dysertacji naukowej, ale także wiele innych zadań. Na początku promotor ma pomóc doktorantowi w przygotowaniu oficjalnego planu badawczego. Plan ten jest przedkładany Dyrektorowi szkoły doktorskiej i jest na tyle wiążący, że doktorant będzie w przyszłości rozliczany z zapisanych tam zadań i planów. W planie tym należy uwzględnić daty publikacji artykułu naukowego, monografii naukowej oraz określić termin złożenia rozprawy doktorskiej.

Realizacja założonych w planie prac, podlega ocenie. Oceny tej dokonuje specjalna Komisja, a dzieje się to w połowie trwania studiów doktoranckich. Ważne jest to, że negatywna ocena połowy pracy doktoranta, skutkuje skreśleniem z listy oraz wydaleniem ze szkoły doktorskiej. Kolejnym zadaniem promotora jest odbywanie regularnych spotkań i konsultacji z doktorantem. To promotor także dokonuje pisemnej oceny doktoranta, którą podczas oceny postępów pracy doktorskiej uwzględnia oceniająca komisja.

Podczas trwania szkoły doktorskiej, studenci/doktoranci zaliczają poszczególne przedmioty oraz zdają egzaminy podczas sesji egzaminacyjnej. Ważne jest to, że  doktoranci z niepełnosprawnościami mogą starać się o:

  • dostosowanie terminów zaliczeń lub egzaminów do swoich potrzeb;
  • zmianę formy zaliczenia lub egzaminu z pisemnego na ustny i odwrotnie;
  • możliwość otrzymania arkusza egzaminacyjnego dostosowanego do stopnia niepełnosprawności.

Podczas procesu przygotowywania pracy doktorskiej, doktorant otrzymuje stypendium. Wysokość stypendium jest niższa na pierwszym i drugim roku szkoły doktorskiej i wyższa w kolejnych latach. Jeśli jednak prowadzenie jego prac badawczych związane jest z wyjazdem zagranicznym, udziałem w konferencji naukowej lub publikacją, to Dyrektor szkoły doktorskiej może dofinansować wydatki związane z taką działalnością.

 Doktorant ma prawa i obowiązki, które są wyszczególnione w regulaminie poszczególnych szkół doktorskich.

Jak już wspomniano powyżej, jedną z ważniejszych zmian jakiej dokonała Konstytucja dla Nauki,

Kliknij i przeczytaj więcej

jest moment rozpoczęcia postepowania w sprawie nadania stopnia doktora (w starym systemie moment wszczęcia przewodu doktorskiego). Moment ten jest przesunięty w tej chwili na sam koniec całego procesu. Dopiero wtedy, gdy promotor uzna, iż praca doktorska jest kompletna i poprawna, zaczyna się postępowanie.

Dodatkowym warunkiem jest oczywiście przedstawienie całej dokumentacji dowodzącej ukończenia szkoły doktorskiej. Rada Wydziału rozpoczyna postępowanie, powołując trzech   
recenzentów pracy doktorskiej, którzy naukowo zajmują się zagadnieniami poruszanymi w pracy. Postępowanie jest w toku. Dopiero, gdy zgromadzone zostaną trzy recenzje oraz kandydat wypełni inne warunki określone w regulaminie uczelni, następuje wyznaczenie obrony rozprawy doktorskiej.

Podczas tej obrony, zaprezentowana zostaje sylwetka doktoranta. Następnie doktorant musi obronić postawione w pracy tezy i wnioski, odpowiadając zarówno na pytania recenzentów, członków Rady Wydziału, jak i osób z sali. Obrona pracy doktorskiej jest jawna i mogą się na niej pojawić wszyscy zainteresowani tematem rozprawy doktorskiej. Po odpowiedziach na pytania, następuje głosownie członków Rady Wydziału.

Jeśli głosowanie  jest pozytywne, to postępowanie zostaje zamknięte, a doktorant cieszy się uzyskanym stopniem.

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony