Komisje Etyczne ds. Doświadczeń na Zwierzętach

Podstawą prawną działania Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach jest ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U.2019.0.1392 t.j.), zw. dalej ustawą.

Art. 32 ustawy określa zakres przedmiotowy działania komisji: Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach, zwana dalej „Komisją”, i lokalne komisje etyczne do spraw doświadczeń na zwierzętach, zwane dalej „lokalnymi komisjami”, są organami właściwymi w sprawie udzielania i zmiany zgód na przeprowadzanie doświadczeń.

Lokalne komisje, w liczbie nie większej niż 11, tworzy się, uwzględniając miejsca lokalizacji ośrodków, w których są przeprowadzane doświadczenia, i liczbę doświadczeń przeprowadzanych w każdym z tych ośrodków.

Weterynarz głaszcze śpiącego kota. Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach

Do zadań Komisji należy:

formułowanie i przedstawianie:

 • hodowcom, dostawcom i podmiotom występującym o zgodę na wykonanie badań (zw. dalej użytkownikiem) - opinii i wniosków w sprawach ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych;
   
 • użytkownikom opinii w sprawach współpracy w zakresie wzajemnego udostępniania narządów i tkanek pobranych od zwierząt;
   
 • hodowcom wytycznych dotyczących zwiększania odsetka zwierząt będących potomstwem zwierząt z rzędu naczelnych, które były hodowane w niewoli.

Szczeniak brązowego koloru leżący na stole u weterynarza, w tle widać lekarkę.opracowywanie i udostępnianie użytkownikom dobrych praktyk, w szczególności w zakresie planowania i wykonywania procedur, stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia oraz stosowanych metod alternatywnych;

przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa wniosków wynikających z rocznego sprawozdania podsumowującego wyniki kontroli hodowców, dostawców i użytkowników;

powoływanie i odwoływanie członków lokalnych komisji;

współpraca z Komisją Europejską;

udostępnianie informacji o metodach alternatywnych i ich propagowanie;

przedstawianie osobie lub osobom opinii w sprawach związanych z pozyskiwaniem, hodowlą, utrzymywaniem i wykorzystywaniem w procedurach zwierząt oraz opieką nad takimi zwierzętami, a także udostępnianie dobrych praktyk w tym zakresie;

W skład Komisji wchodzi 15 członków powoływanych i odwoływanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Lokalne Komisje Etyczne Do Spraw Doświadczeń Na Zwierzętach

Do zadań lokalnej komisji należy:

udzielanie zgody na:

a) przeprowadzanie doświadczenia, w tym na:

 • ponowne wykorzystanie zwierzęcia w procedurze;
   
 • wykonanie procedury bez znieczulenia ogólnego lub miejscowego;
   
 • podanie zwierzęciu produktów leczniczych lub produktów leczniczych weterynaryjnych, które uniemożliwiają lub utrudniają okazywanie bólu;
   
 •  wykorzystanie w procedurze zwierząt;

b) zmianę doświadczenia;

cofanie udzielonej zgody na przeprowadzenie doświadczenia;

sprawdzanie doświadczenia w trybie oceny retrospektywna, oraz przechowywanie wyników oceny retrospektywnej;

przekazywanie, na wniosek powiatowego lekarza weterynarii przeprowadzającego kontrolę użytkownika w zakresie doświadczeń, informacji niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia tej kontroli;

udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki nietechnicznych streszczeń doświadczeń.

Lokalna komisja składa się z 12 członków powoływanych i odwoływanych przez krajową komisję.

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony