Patenty, znaki towarowe, sposób patentowania

Patenty

Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki - na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania (art. 24 Prawo własności Przemysłowej  (Dz. U. z 2017 r. poz. 776), zw. dalej pwp. 

Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób (art. 25 ust 1 i 2 pwp.)

Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki (art. 26 pwp).

Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa (art. 27 pwp).

Grafika żółtego koloru z literą ,,C'' nawiązująca do patentu.

Zgodnie z art. 29 pwp nie udziela się patentów na:

 • wynalazki, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo;
   
 • odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; nie dotyczy to mikrobiologicznych sposobów hodowli ani wytworów uzyskiwanych takimi sposobami;
 • sposób hodowli roślin lub zwierząt jest czysto biologiczny, jeżeli w całości składa się ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyżowanie lub selekcjonowanie;
 • sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; nie dotyczy to produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.

Zbliżenie na dłonie mężczyzny, który trzyma w jednej dłoni długopis i zapisuje coś w zeszycie, a drugą dłonią pisze coś na klawiaturze.Zgodnie z art. 28 pwp za wynalazki nie uważa sięw szczególności:

 • odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
   
 • wytworów o charakterze jedynie estetycznym;
   
 • planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;
   
 • wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
   
 • wytworów lub sposobów, których możliwość wykorzystania nie może zostać wykazana lub wykorzystanie ich nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego
 • programów do maszyn cyfrowych;
   
 • przedstawienia informacji.

Zgodnie z art. 931 do art. 937 pwp za wynalazki biotechnologiczne, na które mogą być udzielone patenty, uważa się w szczególności wynalazki:

 • stanowiące materiał biologiczny, który jest wyizolowany ze swojego naturalnego środowiska lub wytworzony sposobem technicznym, nawet jeżeli poprzednio występował w naturze;
   
 • stanowiące element wyizolowany z ciała ludzkiego lub w inny sposób wytworzony sposobem technicznym, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu, nawet jeżeli budowa tego elementu jest identyczna z budową elementu naturalnego; zgłoszenie dotyczące sekwencji lub częściowej sekwencji genu powinno ujawniać ich przemysłowe zastosowanie;
   
 • dotyczące roślin lub zwierząt, jeżeli możliwości techniczne stosowania wynalazku nie ograniczają się do szczególnej odmiany roślin lub rasy zwierząt

Za wynalazek nie uważa się ciała ludzkiego, w różnych jego stadiach formowania się i rozwoju oraz zwykłego odkrycia jednego z jego elementów, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu.

Znaki towarowe

Art. 120 ust. 1 pwp definiuje nam, czym jest znak towarowy i zgodnie z nim znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny (w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy), jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

 

 

Rodzaje znaków towarowych:

 • znak słowny;
 • znak słowno-graficzny;
 • znak graficzny;
 • znak przestrzenny;
 • znak pozycyjny;
 • deseń;
 • kolor/kombinacja kolorów;
 • znak dźwiękowy;
 • znak ruchomy;
 • znak multimedialny;
 • znak holograficzny;
 • znak inny.

Procedura krajowa

Wynalazek

Procedura krajowa rozpoczyna się na wniosek zgłaszającego skierowany do Urzędu Patentowego RP o udzielenie ochrony na zgłaszane przez niego rozwiązanie (np. wynalazek). Zgłaszający składa:

 • podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu lub prawa ochronnego;
 • opis wynalazku ujawniający jego istotę (w 1 egz.);
 • zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe (ochronne) zawierające zespół cech technicznych niezbędnych do określenia przedmiotu wynalazku (w 1 egz.);
 • skrót opisu zawierający zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot i charakterystyczne cechy techniczne rozwiązania; nie powinien przekraczać 1/3 strony A4 (w 1 egz.);
 • rysunki (dla wynalazku, jeżeli są one niezbędne do jego zrozumienia w 1 egz.).

Znak towarowy

Procedura zgłoszeniowa znaku towarowego została przedstawiona na opisie przygotowanym przez Urząd Patentowy RP i umieszczona jest na stronie www.uprp.pl pod linkiem:

Kliknij i przeczytaj więcej

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony