Urząd Patentowy RP

Urząd Patentowy jest centralnym i jedynym organem administracji rządowej w sprawach z zakresu własności przemysłowej. Zadania i organizacja UPRP zostały określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej - art. 259-265. Siedziba Urzędu Patentowego RP znajduje się przy al. Niepodległości 188/192 w Warszawie. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem strony internetowej www.uprp.pl.

Naczelnik Józef Piłsudski już 13 grudnia 1918r. (miesiąc po ogłoszeniu niepodległości kraju) wydał dekret o utworzeniu Urzędu Patentowego Republiki Polskiej z siedzibą w Warszawie i ustanowieniu zawodu rzecznika patentowego.

Grafika przedstawiające różne wykresy, schematy i rysunki matematyczne. 4 lutego 1919 r. wydano dekret o patentach na wynalazki, dekret o ochronie wzorów rysunkowych i modeli oraz dekret o ochronie znaków towarowych, a 10 listopada 1919 r. Polska przystąpiła do Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej.

Urząd Patentowy RP realizuje swoje zadania w zakresie:

 • udzielania ochrony prawnej na przedmioty własności przemysłowej;
   
 • gromadzenia i udostępniania dokumentacji i literatury patentowej;
   
 • współtworzenia i popularyzacji zasad ochrony własności przemysłowej.

Podstawowe zadania Urzędu dotyczące udzielania i utrzymywania ochrony prawnej są realizowane w oparciu o:

 1. ustawodawstwo krajowe dla zgłoszeń wnoszonych bezpośrednio do UPRP;
 2. porozumienia międzynarodowe (ok. 12 aktów prawnych):
 • dla zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych w trybie Układu o współpracy patentowej (PCT);
   
 • dla zgłoszeń wynalazków w trybie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich;
   
 • dla zgłoszeń znaków towarowych w trybie Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków i Protokołu do tego Porozumienia.

Zbliżenie na dłonie mężczyzny wypełniającego długopisem formularz.Do głównych zadań Urzędu Patentowego należy w szczególności:

 • przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych, dokonanych w celu uzyskania ochrony;
   
 • orzekanie w sprawach udzielania patentów i dodatkowych praw ochronnych na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz znaki towarowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych;
   
 • rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym;
   
 • prowadzenie rejestru patentowego oraz rejestrów: wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych;
   
 • wydawanie organu urzędowego pod nazwą Wiadomości Urzędu Patentowego;
   
 • wydawanie Biuletynu Urzędu Patentowego;
   
 • udział w pracach organów międzynarodowych z tytułu zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych w sprawach z zakresu własności przemysłowej, w szczególności Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej;
   
 • prowadzenie centralnego zbioru polskich i zagranicznych opisów patentowych.

Urząd działa na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych aktów prawnych związanych z ochroną własności intelektualnej znajdą Państwo pod linkiem:

Kliknij i przeczytaj więcej

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony